Ochrana osobných údajov

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

 

 

Zabezpečenie ochrany osobných údajov a dôverné zaobchádzanie s osobnými údajmi je pre nás veľmi dôležité, a preto kladieme dôraz na súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb s platnými právnymi predpismi a princípmi a požiadavkami z nich vyplývajúcich.

 

Cieľom tohto dokumentu je informovať dotknuté osoby o spracúvaní a ochrane osobných údajov, a to predovšetkým:

 

 • zabezpečiť, aby dotknuté osoby presne vedeli, aké osobné údaje ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a používame a komu ich poskytujeme;
 • objasniť spôsob, akým používame osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami na to, aby sme mohli ponúkať a poskytovať naše služby čo najprofesionálnejšie;
 • oboznámiť dotknuté osoby s ich právami a možnosťami, pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré o nich zhromažďujeme a spracovávame, ako aj s tým, ako sa staráme o ochranu súkromia dotknutých osôb.

 

I. Informácie o prevádzkovateľovi

 

Prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť HR EXPERT s. r. o., so sídlom Golianovo 581, 951 08, Slovakia, IČO: 47 519 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 35865/N, kontakt: e-mail office@hrexpert.biz , t. č. 0908 178 830 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, či žiadostí týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov sa prosím obracajte na Ing. Peter Chudej, konateľ, a to písomnou formou, osobne, alebo e-mailom:

Piaristická 2, 949 24 Nitra

v čase od 09:00 do 11:00 hod. počas pracovného týždňa

tel. kontakt . 0908 178 830, e-mail: office@hrexpert.biz

(ďalej len „Kontaktná osoba“).

 

II. Kto je dotknutá osoba?

 

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby. Dotknutou osobou je aj fyzická osoba konajúca v mene právnickej osoby, ak táto fyzická osoba poskytuje svoje osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby.

 

Dotknutými osobami sú najmä (1) osoby, ktorým prevádzkovateľ pomáha s hľadaním zamestnania a príjemcovia ďalších súvisiacich služieb prevádzkovateľa, (2) dočasne pridelení zamestnanci prevádzkovateľa, ktorých prevádzkovateľ dočasne prideľuje/bude prideľovať na výkon práce k iným užívateľským zamestnávateľom (klientom) a dodávatelia (fyzické osoby), ktorých prevádzkovateľ využíva k plneniu zadávaných zákaziek pre klientov prevádzkovateľa, (3) používatelia webových stránok a aplikácií prevádzkovateľa, (4) zástupcovia obchodných partnerov prevádzkovateľa, klientov a dodávateľov, (5) osoby, ktorých osobné údaje využíva prevádzkovateľ vo vzťahu k marketingovým aktivitám a (6) osoby, ktoré prevádzkovateľovi odporúčajú osoby, potenciálnych kandidátov, ktorí majú záujem o sprostredkovanie zamestnania.

 

Podmienky ochrany osobných údajov uvedené v tomto dokumente sa nevzťahujú na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu priamo pre prevádzkovateľa.

 

III. Aké údaje prevádzkovateľ o dotknutých osobách spracúva?

 

Osobné údaje o dotknutých osobách prevádzkovateľ zhromažďuje rôznymi spôsobmi, či už prostredníctvom internetovej stránky prevádzkovateľa, prostredníctvom sociálnych médií a iných internetových aplikácií; na rôznych podujatiach týkajúcich sa trhu práce; prostredníctvom telefónu a faxu; pri osobnom stretnutí v súvislosti so sprostredkovaním zamestnania; alebo v súvislosti s interakciami s obchodnými partnermi a klientmi. Práve v závislosti od povahy vzťahu prevádzkovateľa s dotknutou osobou sú prevádzkovateľom zhromažďované osobné údaje/kategórie osobných údajov v rozsahu:

 

 1. kontaktné informácie, ktorými sú napríklad meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresa, bydlisko, email a telefónne číslo;
 2. pohlavie, rodné číslo, dátum narodenia a miesto narodenia;
 3. fotografia;
 4. história zamestnaní a história absolvovaného vzdelania;
 5. materský jazyk, úroveň ovládania cudzích jazykov, vodičský preukaz a iné profesijné kvalifikácie, schopnosti a zručnosti súvisiace s prácou;
 6. posúdenie osobnostných predpokladov;
 7. očakávaná odmena/mzda;
 8. informácie o bankovom účte;
 9. štátna príslušnosť, všetky informácie potrebné pri zastupovaní dotknutej osoby ako cudzieho štátneho príslušníka v konaní pred cudzineckou políciou;
 10. informácie o evidencií na úrade práce alebo status pracovného povolenia;
 11. informácie týkajúce sa daní;
 12. informácie poskytnuté referenčnými osobami (poskytnuté od tretích osôb ako referencie);
 13. informácie obsiahnuté v životopise (CV) alebo prípadnom motivačnom liste;
 14. informácie týkajúce zamestnania dotknutej osoby u klienta prevádzkovateľa;
 15. informácie o nespôsobilosti a zdravotnom stave;
 16. výsledky testov na požívanie drog, informácie o trestnej bezúhonnosti a iné previerky spoľahlivosti.

 

Okrem toho prevádzkovateľ zhromažďuje informácie, ktoré dotknutá osoba poskytne o ďalších osobách, ako napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia a adresa alebo informácie týkajúce sa kontaktov v prípade naliehavých situácii.

 

Zároveň si prevádzkovateľ dovoľuje informovať, že vyššie uvedený výpočet spracúvaných osobných údajov nemusí byť vyčerpávajúci. Nie je totiž v možnostiach prevádzkovateľa predpokladať všetky príklady osobných údajov, ktoré uchádzači o zamestnanie odovzdajú vo svojich životopisoch alebo iných súvisiacich dokumentoch.

 

IV. Na aké účely a na akom právnom základe

prevádzkovateľ používa osobné údaje dotknutých osôb ?

 

4.1. Spracúvanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo k tomu, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

 

Vyššie uvedený právny základ sa týka spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na nasledovné účely:

 

 1. Na uzatvorenie platnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a na účely jej riadneho plnenia oboma zmluvnými stranami v súlade s dohodnutými podmienkami, t. j. k plneniu zmluvy o sprostredkovaní uzatvorenej medzi prevádzkovateľom ako sprostredkovateľom a dotknutou osobou a taktiež na účely poskytovania riešení a ďalších služieb v oblasti ľudských zdrojov týkajúcich sa pracovnej sily a zapájania ľudí do práce prípravy súvisiacich analýz, školení a podobne;
 2. V rámci predzmluvných vzťahov a počas trvania zmluvných vzťahov na účely zodpovedania otázok a žiadostí dotknutej osoby, súvisiacich s poskytovaním služieb prevádzkovateľa napríklad prostredníctvom kontaktného formulára;

 

4.2. Spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných prevádzkovateľom

 

Vyššie uvedený právny základ sa vzťahuje k spracúvaniu Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby na nasledovné účely:

 

 1. Na marketingové účely v podobe rôznych foriem propagácie služieb prevádzkovateľa smerovaných na záujemcov vypĺňajúcich kontaktný formulár na stránke www.hrexpert.biz a/alebo na účastníkov zmluvných vzťahov podľa platnej zmluvy;
 2. Na preukazovanie, uplatňovanie a vymáhanie prípadných nárokov vyplývajúcich zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
 3. Využívanie analytických cookies bez profilovania dotknutej osoby a bez možnosti identifikovať príslušné spojenie medzi dotknutou osobou a konkrétnou IP adresou, pričom oprávneným záujmom prevádzkovateľa je riadne fungovanie funkcionalít jeho webovej stránky a skvalitňovanie jeho služieb, ďalší rozvoj webovej stránky v záujme ďalšieho rozvoja podnikania prevádzkovateľa.

 

Ďalšie informácie ohľadom používania súborov cookies, súhlasu s ich používaním podľa § 55 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách, ako aj jeho odvolania, nájdete (TU.)

 

4.3. Spracúvanie osobných údajov na základe slobodného a informovaného súhlasu dotknutej osoby

 

Tento právny základ sa týka spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na nasledovné účely:

 

 1. Na marketingové účely, ak dotknutá osoba nie je v žiadnom zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi a na tieto účely udelila prevádzkovateľovi slobodný a informovaný súhlas, najmä vo vzťahu k zasielaniu komerčnej komunikácie o novinkách, aktuálnych ponukách a akciách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.
 2. Na zabezpečenie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára prevádzkovateľa, zverejneného na jeho webovej stránke a/alebo vyplneného v papierovej podobe dotknutou osobou a odovzdanej prevádzkovateľovi, v rámci ktorej dochádza k vybavovaniu požiadaviek a otázok, ako aj prípadnej súvisiacej komunikácie s takou dotknutou osobou, ktorá nemá zmluvný ani iný právny vzťah s prevádzkovateľom, ktorý by umožňoval spracúvať jej osobné údaje na inom právnom základe, v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefón, dátum narodenia, miesto narodenia, stav, lokalita, v ktorej by mala dotknutá osoba záujem pracovať a príslušný odbor, typ úväzku, a e-mailová adresa, meno a priezvisko dotknutej osoby konajúcej v mene právnickej osoby; takáto dotknutá osoba súhlasí s takýmto spracovaním osobných údajov vyplnením a odoslaním a/alebo odovzdaním kontaktného formulára, pričom prevádzkovateľ ukončí spracúvanie osobných údajov a tieto osobné údaje zlikviduje bezodkladne po naplnení účelu ich spracúvania, t. j. vybavením požiadavky dotknutej osoby.
 3. Na účely zasielania informácií o pracovných miestach u prevádzkovateľa, ktoré by mohli dotknutú osobu zaujímať, alebo pri zaradení dotknutých osôb ako uchádzačov do databázy kandidátov.

 

4.4 Spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s príslušnými všeobecne právnymi predpismi upravujúcimi povinnosť uchovávania osobných údajov a/alebo dokumentácie, v ktorej sú obsiahnuté, najmä pokiaľ ide o uchovávanie údajov o dotknutej osobe uvedených na faktúre, zmluve, alebo objednávke v účtovníctve prevádzkovateľa, v internej databáze obchodnej činnosti, alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom verejnej moci, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou prevádzkovateľa, prípadne ktoré riešia spory, či uskutočňujú výkon právoplatných a vykonateľných rozhodnutí.

 

V. Počas akej doby sa osobné údaje spracúvajú?

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania údajov počas trvania účelu, na ktorý prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby získal.

 

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby, ktoré súvisia so zmluvným vzťahom medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, uchováva dovtedy, pokým zmluvný vzťah trvá. Za predpokladu, že dotknutá osoba /alebo prevádzkovateľ zmluvný vzťah neukončí, spracúva prevádzkovateľ osobné údaje 5 rokov.

 

Ak prevádzkovateľ zistí, že už osobné údaje dotknutej osoby nie sú potrebné pre žiadny účel, na ktorý boli spracúvané, tieto osobné údaje prevádzkovateľ zlikviduje.

 

Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ získal prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára dotknutou osobou, tieto prevádzkovateľ uchováva len po dobu trvania účelu, ktorým je vybavenie žiadosti dotknutej osoby.

 

VI. Používanie súborov Cookies prevádzkovateľom

 

Pri návšteve webovej stránky prevádzkovateľa sa do Vášho zariadenia (počítača, tabletu, smartfónu ...) ukladajú malé súbory „cookies“, ktoré sú následne čítané našou spoločnosťou ako prevádzkovateľom. Takto využívané cookies slúžia na zlepšenie komfortu dotknutej osoby pri prehliadaní webovej stránky prevádzkovateľa od okamihu jej návštevy až po ukončenie jej prehliadania. Po zatvorení stránky prevádzkovateľa sa niektoré z uvedených cookies vymažú a niektoré v zariadení dotknutej osoby ostanú a aktivujú sa vždy, keď našu stránku navštívite, a to po dobu od 1 minúty až po neobmedzený čas, v závislosti od funkcionality.

 

Cookies, ktoré používame ako prevádzkovateľ, pomáhajú:

 

 1. identifikovať dotknutú osobu pri nasledujúcej návšteve webovej stránky prevádzkovateľa, s cieľom, aby táto webová stránka vyhovovala zariadeniu dotknutej osoby, t. j. aby sa dotknutá osoba nemusela opakovane prihlasovať pri každej návšteve webovej stránky prevádzkovateľa,
 2. zistiť, opraviť a/alebo odstrániť nefunkčné súčasti webovej stránky prevádzkovateľa – ide o cookies, ktoré sú nevyhnutné pre riadne fungovanie webovej stránky prevádzkovateľa, pričom vypnutie cookies v internetovom prehliadači dotknutej osoby môže spôsobiť nesprávne fungovanie a zobrazovanie webovej stránky prevádzkovateľa a znížiť komfort dotknutej osoby pri používaní jeho webovej stránky;
 3. sledovať návštevnosť webovej stránky prevádzkovateľa, prehliadanie jednotlivých služieb, prípadne zisťovať účinnosť reklám prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorých sa dotknutá osoba na webovú stránku prevádzkovateľa dostala, merať návštevnosť webovej stránky prevádzkovateľa z konkrétnych krajín a miest, ako aj návštevnosť webovej stránky prevádzkovateľa v konkrétnych časoch počas dňa; tieto informácie sú pre nás ako prevádzkovateľa dôležité k tomu, aby sme mohli našu webovú stránku ďalej rozvíjať a tým rozvíjať i naše podnikanie. Uvedené činnosti zamerané na získavanie vyššie špecifikovaných informácií vykonáva prevádzkovateľ prostredníctvom služby Google Analytics, ktorá je prevádzkovaná obchodnou spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov v tejto súvislosti sa nachádza TU.

 

Za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení dotknutej osoby ako užívateľa zo strany tretích osôb prevádzkovateľ zodpovednosť nenesie.

 

Použitie príslušného nastavenia webového prehliadača umožňujúce ukladanie a sťahovanie súborov cookies (napr. neblokovať súbory cookies) sa považuje za súhlas s používaním súborov cookies, udelený podľa § 55 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Ak dotknutá osoba neudelí takýto súhlas na používanie cookies, tieto zo strany prevádzkovateľa nebudú používané.

 

Dotknutá osoba si môže vo svojom internetovom prehliadači nastaviť, aby tento odmietal ukladanie cookies, alebo len povoliť ukladanie cookies, ktorým dôveruje, či akceptovanie cookies len z práve navštevovaných webstránok. Dotknutá osoba vo svojom prehliadači môže tak isto vymazať všetky alebo len niektoré cookies, ktoré sú už v jej zariadení uložené. Zmenou nastavení internetového prehliadača alebo zákazom používania súborov cookies súhlas dotknutej osoby s používaním súborov cookies, udelený podľa § 55 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zaniká.

 

VII. Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

 

 1. Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo ak dotknutá osoba na takéto poskytnutie udelila výslovný súhlas.

 

 1. Vzhľadom  k tomu, že osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú najmä za účelom sprostredkovania zamestnania a súvisiacich služieb, odovzdáva prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby zamestnávateľom, ktorí hľadajú zamestnancov na voľné pozície. Ďalej sú osobné údaje prevádzkovateľom sprístupnené oprávneným štátnym orgánom, inštitúciám alebo iným subjektom, pokiaľ budú pre to splnené podmienky uvedené v právnych predpisoch.

 

 1. Osobné údaje dotknutej osoby bude na základe pokynov prevádzkovateľa v postavení sprostredkovateľa a na účely stanovené prevádzkovateľom spracúvať externá firma, ktorou je tvorca a prevádzkovateľ webového sídla prevádzkovateľa, poskytovateľ účtovníckych služieb, poskytovatelia právnych a audítorských služieb, poskytovateľ marketingových služieb, správca webového sídla prevádzkovateľa, poskytovateľ IT služieb (ďalej len „Sprostredkovateľ“), a to pri zabezpečení ochrany osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v súlade s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente.

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme, keď nám napíšete na office@hrexpert.biz.

 

VIII. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

 

Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny, a to sprostredkovateľovi, s ktorým prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov spolupracuje na účely zabezpečenia služby čo najefektívnejšieho poskytovania služieb dotknutým osobám. Takéto prenosy sa realizujú konkrétne do Českej republiky. Osoby, ktoré by v Českej republike mohli získať k týmto údajom prístup, dodržiavajú podmienky príslušných právnych predpisov a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre osobné údaje dotknutých osôb.

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme, keď nám napíšete na office@hrexpert.biz.

 

IX. Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

 1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu – v tomto prípade prevádzkovateľ už osobné údaje dotknutej osoby nesmie ďalej spracúvať,
 3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

 

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

Prevádzkovateľ si dovoľuje touto cestou uviesť, že uplatnenie práva dotknutej osoby vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov, môže mať vplyv na schopnosť prevádzkovateľa vykonávať a dodávať služby pre dotknutú osobu a v prospech dotknutej osoby.

 

X. Ďalšie práva dotknutej osoby vo vzťahu k ochrane svojich osobných údajov

 

10.1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe takejto žiadosti kópiu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá obsahuje všetky náležitosti v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Vystavenie prvej kópie podľa vyššie uvedeného je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

 

10.2. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ prevádzkovateľ eviduje o dotknutej osobe nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada alebo bezodkladne po tom, čo dotknutá osoba o potrebe doplnenia osobných údajov prevádzkovateľa oboznámi.

 

10.3.  Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa bodu IX.,
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej  zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

 

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutej osoby na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 

Prevádzkovateľ však osobné údaje dotknutej osoby napriek jej žiadosti nevymaže, ak je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

10.4. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, a to v prípade ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa bodu IX. počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; alebo ak spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia; alebo ak síce prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; alebo ak dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba požiada o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby a v prípade zrušenia takéhoto obmedzenia spracúvania osobných údajov bude dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.

 

10.5. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená, že prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe spracúvané osobné údaje, pričom má dotknutá osoba právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 

10.6. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.  Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním Kontaktnej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

 

10.7. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

V prípade záujmu o bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov prosím kontaktujte našu Kontaktnú osobu. Radi Vám na Vaše otázky odpovieme.

Kontakty

Newsletter

LinkedIn HRExpert.skFacebook HRExpert.skSledujte nás na

2017 - 2022 © All Rights Reserved   -   Developed by MrCode.NET

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x